Contabilitate generală

YAMYCONS / Servicii / Contabilitate generală

Vă punem la dispoziție servicii de contabilitate primară, de gestiune și financiară.

Contabilitatea primară reprezintă întocmirea documentelor care stau la baza tranzacțiilor economice și înregistrării lor ulterioare:

 • Întocmirea registrului de casă;
 • Întocmirea notelor de intrare-recepție (NIR);
 • Întocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • Întocmirea de dispoziții de plată și încasare pentru casierie;
 • Întocmirea facturilor care trebuie emise către client;
 • Completarea de chitanțe, ordine de plată, cecuri, foi de vărsământ;
 • Întocmirea de state de plată, pontaje.

Contabilitatea de gestiune cuprinde evidența stocurilor, obiectelor de inventar, centralizate în balanța analitică, sintetică și balanța valorică a gestiunilor și a mijloacelor fixe cu tot cu calculul amortizării aferente lor:

 • Evidența stocurilor;
 • Evidența mijloacelor fixe și calculul amortizării acestora;
 • Întocmirea registrului mijloacelor fixe;
 • Evidența clienților și a furnizorilor;
 • Evidența operațiunilor bancare și de casă (contabilizarea extraselor bancare și a registrelor de casă);
 • Întocmirea registrul jurnal, registrului inventar, și a registrului cartea mare;
 • Întocmirea balanței de verificare.

Contabilitatea financiară se referă la prelucrarea documentelor care stau la baza operațiunilor economice desfășurate de firmă. Astfel, se întocmesc principalele situații financiar contabile aferente exercițiului financiar – balanțele contabile, bilanțul financiar, fluxurile de numerar, indicatorii de lichiditate precum și alte situații anexate lor care reflectă performanțele realizate de firmă:

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe venit;
 • Calculul impozitului pe dividende;
 • Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia;
 • Obținerea de certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • Întocmirea bilanțului financiar, contului de profit și pierdere, a anexelor și notelor aferente acestuia;
 • Întocmirea principalilor indicatori economico-financiari;
 • Informare asupra situației economico-financiare a firmei.
TABEL PREȚURI
Contabilitate generală
500 - 1.500lei/lună